Skład Komisji Rewizyjnej Koła Łowieckiego „Bażant” w Opatowcu
Stanisław Walczak – Przewodniczący
Stanisław Kurek – Członek
Zdzisław Pachel – Członek
Zbigniew Buczak – Członek
Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
  1. prowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności zarządu koła;
  2. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu koła;
  3. sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;
  4. składanie ze swych czynności sprawozdań walnemu zgromadzeniu, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy zarządu koła;
  5. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła;
  6. współpraca z okręgową komisją rewizyjną.