kład Zarządu Koła Łowieckiego „Bażant” w Opatowcu

Jerzy Kalinowski – Prezes Zarządu Koła

Jan Krzak – Łowczy Koła

Jeremi Cieśniarski – Sekretarz Koła

Kazimierz Bątkowski – Skarbnik Koła


Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Koła, a w szczególności:

 1. bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła;

 2. realizacja budżetu;

 3. opracowywanie projektów planów działalności koła;

 4. wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia;

 5. wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Zrzeszenia;

 6. zawieranie umów z uwzględnieniem par. 53 pkt 12 Statutu PZŁ;

 7. przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;

 8. organizowanie i prowadzenie szkoleń;

 9. organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;

 10. powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk;

 11. zatrudnianie i zwalnianie oraz powoływanie i odwoływanie strażników łowieckich i innych pracowników koła, a także wyznaczanie im zakresu obowiązków;

 12. nakładanie na członków kar porządkowych.