Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach informuje, że od dnia 26 listopada 2020r. zmianie uległo kryterium uprawniające do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach programu PO POŻ –             Podprogram 2020. Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeżeli dochód nie przekracza :  542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach  z terenu województwa świętokrzyskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Kielcach realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020. […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach poszukuje wolontariuszy, gotowych świadczyć pomoc osobom 70+ w ramach programu „Wspieraj seniora” i włączyć się w działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19 na terenie Gminy Bejsce. Każdy, kto chciałby zaangażować się w działania skierowane do seniorów zamieszkujących teren Gminy Bejsce w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, np. zrobić podstawowe zakupy (spożywcze […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach informuje o możliwości skorzystania z programu „ WSPIERAJ SENIORA”, którego celem jest pomoc osobom powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpiecze4ństwa w czasie trwającej pandemii . Utworzona została specjalna infolinia dla seniorów:   To infolinia, która przekieruje potrzeby seniora  do lokalnego ośrodka […]

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Bejsce znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 07.09.2020 roku do 16.10.2020 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego: „Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2020”. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ wynosi: – 1.402,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej – 1.056,00 zł […]