Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.
W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.

Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.

WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa za rozliczeniem koszt zakupów, opłat.

Pomoc przeznaczona jest dla seniorów Gminy Bejsce, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).

Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z tej pomocy
zadzwoń na infolinię: tel. 22 505 11 11.

 1. Twoja prośba zostanie przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali zakres pomocy,

  której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

 2. Możesz również bezpośrednio skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bejscach : tel. 41 3511010 wew. 26

PONIŻEJ NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA (za stroną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

 1. Jakie są główne założenia programu
  Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

 1. Kto jest bezpośrednim realizatorem programu?
  Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy (w zakresie organizacji i realizacji dostarczania  artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych)

 2. W jaki sposób finansowany jest program?
  Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

 3. Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?
  Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku  z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11

  Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

  Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

  Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior

 4. Kto może skorzystać z programu?
  Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.  Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

 5. Na jaką pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?
  W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

 6. Kto pokrywa koszty zakupów dla Seniora?
  Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

 7. Czy usługa pomocy osobom starszym jest świadczona jednorazowo czy może być realizowana wielokrotnie?
  W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej (np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).

 8. Czy w przypadku zgłoszenia się Seniora bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, będzie mogła zostać przyznana usługa w ramach programu? 
  Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu.

 9. W jaki sposób pomoc jest dostarczana do domów osób starszych w gminie?
  Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy w zakresie organizacji i realizacji dostarczania artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych. Dostarczanie niezbędnych artykułów do domów seniorów może być realizowane przez poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

 10. Ile osób w Polsce może otrzymać wsparcie w ramach programu?
  Docelowo objętych wsparciem może być około 4,5 mln Seniorów powyżej 70 roku życia.

 1. Realizator programu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach – odpowiada za działania,  mające na celu ochronę osób starszych.